SIKÇA SORULAN SORULAR

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

İş güvenliği kursuna tüm mühendisler, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik,kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar katılabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saattir konusuyla ilgili olarak İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim kurumları, isterlerse bu süreleri artırarak uygulayabileceklerdir. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim sisteminin uygulanması halinde, katılımcılar öncelikle uzaktan eğitimi tamamlayacaklar, ardından yüz yüze eğitime başlayabileceklerdir.

İş güvenliği uzmanlarının sertifika süreleri ne kadardır; belgelerini aldıkları tarihten itibaren (5) beş yıllık aralıklarla İSG KATİP‘den vize edilmek şartıyla sınırsız geçerlidir.

İş güvenliği uzmanlığı sınavları ne sıklıkla yapılır, Genel müdürlüğün belirlediği sayıda yılda 2 kez Aralık ve Mayıs ayında ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde yapılır.

İş güvenliği uzmanlığı sınavı sonrasında sertifika kim tarafından verilir: uzmanlık belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

İş Güvenliği Uzmanlarında Sınıf Yükselmesi Nasıl Olur: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl kısmi yada tam zamanlı görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl kısmi yada tam zamanlı görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Derslere Devam Zorunluluğu Var Mı: Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanlığı Staj Yapılacak Yeri Kim Belirler: eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirlemektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin Kaç Puan Alınması Gerekir: sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin Vize İşlemleri Nasıl Yapılır: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişiler, İSG KATİP girerek sertifikalarını tıklayıp vize kayıt ekle yaptıktan sonra Ziraat bankasına giderek harç ücreti yatırmak şartıyla vize yapılmış olur.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişiler, tekrar sınava girmeyecektir. İSG KATİP’den vize yaparak belge süresini 5 yıl daha uzatabilirler.

Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren SINIRSIZ sınavlara katılabilir.

İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması durumunda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında imzalanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimince Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler aşağıdaki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

ser akademi mockup
Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım